Kyndbyværket

Opgradering af læmole

VG Entreprenør A/S har renoveret den 330 meter lange læmole, der beskytter Kyndbyværkets havneanlæg og den 345 meter lange kaj mod bølgeaktivitet. Den eksisterende mole var delt i to, en cirka 200 meter lang stenkastningsmole mod nord og en cirka 130 meter lang sænkekassemole mod syd, afsluttende med molehoved.

Opgradering en nødvendighed

Stenkastningsmolen var en traditionelt bygget mole med topkote i cirka +1,50. Med tiden havde molen sat sig og kronekoten var på store dele af molen mellem kote +0,5 og +1. Den lave kronekote betød, at der var en del bølgeuro i havnebassinet.

Sænkekassemolen var opbygget af sandfyldte betonsænkekasser, der var placeret på en undersøisk mole opbygget af sand, ral, håndsten, dæksten og pæle. På toppen af sænkekasserne var udlagt sæksten, som med tiden var skyllet ned grundet sænkekassernes dårlige stand. På denne del af læmolen var kronekoten knap 0,5.

Sikring af havneanlæg og kaj

Både stenkastningsmolen og sænkekassemolen er opgraderet til traditionelle dækmoler med kernemateriale, filtersten og dæksten foret på eksisterende og med generel forhøjelse af den gennemsnitlige kote på +2. Derudover er 135 meter af de i alt 345 meter kaj blevet sikret med en stenkastning foran fra havbund til kajkote for at sikre mod erosion af baglandsarealerne.

Alt arbejde med mole og stenkastning er udført fra flåde og med materialer fra sejlrenden ved Hundesten, grusgravsmateriale fra Djursland, brudsten fra Sverige og genbrugsmaterialer fra Kyndbyværket.

Fakta

  • 1.720 m³ sand håndteret og udlagt som tryk fordelingspude under den udvendige foring på molen.
  • 15.700 m³ sten håndteret og udlagt i opgraderet mole og stensikringen af kajen
  • 11.385 kg armering klippet, bukket og bundet for ny betonhammer på kajen
  • 101 m³ beton for ny betonhammer

Bygherre
Dong Energy

Entreprenør
Aarsleff - VG Joint Venture I/S

Aftaleform
Hovedentreprise

Rådgiver
Rambøll Danmark

Anlægsperiode
Juli 2011-april 2012

Kontraktsum
24 mio. kr.