Kompetencer

VG ER SPECIALISTER I KYSTSIKRING & HAVNEANLÆG

VG vil være den foretrukne samarbejdspartner inden for kystsikring og havneanlæg. Vi går til opgaven med årtiers erfaring i bagagen – og vores mange veludførte projekter for Kystdirektoratet, regioner, kommuner, forskellige kystsikringslaug og private kunder har resulteret i opbygningen af solid viden og stærke kompetencer i forretningen. Både når det gælder dag-til-dag projektstyring, men også når det kommer til etablering af for eksempel biodiversitetstiltag. Vi kan byde ind på næsten alle typer projekter langs kysten – uanset størrelse og kompleksitetsgrad.

  

Se mere om vores tre hovedkompetencer

KystsikringHavneanlægMateriel

NICHEOPGAVER KRÆVER UNIKKE KOMPETENCER

KYSTSIKRING

Når det gælder arbejder i eller ved vandet, kan alle typer opgaver varetages af VG. Vi har solid erfaring og en unik specialiseringsgrad, og kan derfor håndtere enhver type kystsikringsopgave. Om der er tale om små eller store opgaver med skråningsbeskyttelse, sandfodring, diger, fiskerev eller etablering af høfder eller bølgebrydere, så kan VG varetage projektet og byde ind med uvurderlig sparring og et højt kompetenceniveau.

SANDFODRING


For at undgå at havet eroderer sig ind på klitter og skråninger, er det nødvendigt at fodre stranden med sand, så havet eroderer af det leverede materiale, frem for landet. Sandet suges op fra havbunden af et skib og leveres til os på stranden via rør. Herefter håndterer og placerer vi sandet efter de givne anvisninger.

I VG har vi kapaciteten til at stille med det nødvendige mandskab og materiel, så vi kan servicere de fartøjer, der fragter sandet ind. Vi arbejder 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, og det kan vi gøre i præcis det antal uger, der er behov for, og flere steder af gangen.

SKRÅNINGSBESKYTTELSE

 

Med hyppigere og stadigt stærkere storme bliver kystsikring i form af skråningsbeskyttelse mere og mere relevant for både lodsejere, kommuner og for staten.

Skråningsbeskyttelse er reelt set en bagstopper, der ofte kombineres med sandfodring. Beskyttelsen laves med henblik på at undgå erosion af skråningen eller klitten, som med tiden eller efter en voldsom storm kan styrte i havet. Konstruktionen etableres ved skræntens fod og opbygges af stenstørrelser tilpasset lokalitetens vandstand og bølgehøjde.

VG har leveret skråningsbeskyttelse i årtier, og har opbygget unikke kompetencer til udførsel af holdbare konstruktioner, der er tilpasset behovet på den pågældende strækning, og som falder i med den omkringliggende natur i videst muligt omfang.

SOLID ERFARING MED HAVNE OG MOLER

HAVNEANLÆG

Inden for havneanlæg er vi leveringsdygtige i alt fra mindre reparationer til etablering af helt nye, store havneanlæg. Vi er specialister i etablering af lystbådehavne og udførelse af moler af enhver størrelse og kompleksitet, og med VG er du garanteret et konstruktionsmæssigt optimalt resultat – fra kernemateriale til ydre dækværk. Vi har alt det nødvendige materiel, og en erfaren stab af medarbejdere, der er specialuddannet til netop denne type anlægsarbejde, som ofte også inkluderer etablering af bådebroer med betonarbejde og installationer til el og vand.

MOLER

Om der er tale om en lystbådehavn eller en erhvervshavn, så er VG i stand til at håndtere etablering, udvidelse eller reparation af et hvert form for moleanlæg. Opbygningen af kernemateriale, filterlag og dæksten under vand kræver ikke blot det rette materiel, men også det rette mandskab og den rette indsigt.

At kunne modtage og håndtere sten i de mængder og med leveringstider, der er nøje timet til anlægsprocessen, er afgørende for et hårdført og flot resultat. VG kan, qua vores erfaring og vores kapacitet, garantere optimale resultater til aftalt tid.

LYSTBÅDEHAVNE


VG er erfarne i at anlægge lystbådehavne. Hvad enten der er tale om nybyg, udvidelse eller reparation, så kan vi håndtere alle led i anlægsprocessen. Vi håndterer alt fra uddybning, landindvending, reparation, renovering, nyetablering, opførsel af faste broer, projektering og myndighedsbehandling. Vi påtager os fag-, hoved- og totalentrepriser og samarbejder gerne i joint ventures eller konsortier og i partneringaftaler.

I etablering af lystbådehavne kræves indgående kendskab til såvel uddybningsarbejde som blandt andet etablering af flydebroer, faste broer, fortøjningspæle, el, vand, moler og bølgeskærme. VG har mange års erfaring med anlæg af lystbådehavne, besidder specialiserede kompetencer og er bekendte med alle de udfordringer, som er forbundet med denne type anlægsarbejde.

TUNGT MATERIEL BYGGET TIL OPGAVEN

MATERIEL

VG’s maskiner skal håndtere både de helt store dæksten samt udlægning af små filterlagssten, og samtidig skal de kunne modstå vind og vejr. De er unikt indrettet til netop de formål, og det betyder, at også vores maskinførere og montørteam er blandt de højst specialiserede. Det kommer til udtryk dels på VG’s eget værksted, hvor vi har opbygget enestående viden om udfordringerne ved at arbejde i saltvand. På den måde sikrer vi, at vores materiel serviceres på højst mulige plan – så vi maksimerer produktiviteten og reducerer nedetiden. Men det kommer også til udtryk i maskinførernes fokus, der ikke kun er rettet mod fremdrift, men også mod emissions- og tomgangsreduktion såvel som skånsom behandling af de naturområder, vi arbejder i og med.