EXPERIENCE, QUALIFICATIONS & GOOD QUALITY

 

VG is an experienced and well-founded construction company with specialist expertise in all types of coastal area projects – in Denmark and abroad. Our knowledge and skills are a result of decades of experience and numerous projects for the Danish Coastal Authority, Regions, municipalities, various coastal protection associations and private customers. VG undertakes all types of projects along the coast – regardless of size and complexity.

 

DESIGN ENGINEERING, REGULATORY PROCESSING AND PROJECT MANAGEMENT

 

We undertake projects within turnkey contracts, general contracts, trade contracts, joint ventures or partnering arrangements, and we assist throughout the process of regulatory procedures for design and execution.

 

A CERTIFIED PARTNER

 

VG is certified in ISO 9001 and ISO 14001.

ISO 9001: We find it essential that all processes and values are defined and recognised at all levels of the company. This, combined with ongoing quality control, provides a management system that ensures maximum quality and effective project management, and which qualify us to the ISO 9001 certification.
ISO 14001: In VG we are well aware the climate changes and environmental impacts caused by CO2 emissions. We must continuously improve, and we strive to reduce our environmental impact. As a result of ongoing efforts to optimise and implement our environmental policies, we are ISO 14001 certified.

View certifications


ISO 14001ISO 9001

 

HIGH-END EQUIPMENT AND WORKSHOP

 

VG has an innovative approach to marine construction work, and we are known for our wide range of custom-built and robust heavy-duty equipment. Our equipment allows us to operate heavy mass armour rock, above and in sea water, and it is maintained by VG′s mechanical engineering at our own workshop.
For further information please contact:

UFFE LARSEN
CEO
Phone number: +45 51 25 12 45
E-mail: UFL@VG-E.DK

Kompetencer

VG ER SPECIALISTER I KYSTSIKRING & HAVNEANLÆG

VG vil være den foretrukne samarbejdspartner inden for kystsikring og havneanlæg. Med årtiers erfaring og mange projekter for Kystdirektoratet, regioner, kommuner, forskellige kystsikringslaug og private kunder i bagagen, har VG viden og kompetencer, der gør, at vi kan byde ind på alle typer projekter langs kysten – næsten uanset størrelse og kompleksitetsgrad.

  

Se mere om vores tre hovedkompetencer

KystsikringHavneanlægMateriel

NICHEOPGAVER KRÆVER UNIKKE KOMPETENCER

KYSTSIKRING

Når det gælder arbejder i eller ved vandet, kan alle typer opgaver varetages af VG. Vi har solid erfaring og en unik specialiseringsgrad, og kan derfor håndtere enhver type kystsikringsopgave. Om der er tale om små eller store opgaver med skråningsbeskyttelse, sandfodring, diger, fiskerev eller etablering af høfder eller bølgebrydere, så kan VG varetage projektet og byde ind med uvurderlig sparring og et højt kompetenceniveau.

SANDFODRING


For at undgå at havet eroderer sig ind på klitter og skråninger, er det nødvendigt at fodre stranden med sand, så havet eroderer af det leverede materiale, frem for landet. Sandet suges op fra havbunden af et skib og leveres til os på stranden via rør. Herefter håndterer og placerer vi sandet efter de givne anvisninger.

I VG har vi kapaciteten til at stille med det nødvendige mandskab og materiel, så vi kan servicere de fartøjer, der fragter sandet ind. Vi arbejder 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, og det kan vi gøre i præcis det antal uger, der er behov for, og flere steder af gangen.

SKRÅNINGSBESKYTTELSE

 

Med hyppigere og stadigt stærkere storme bliver kystsikring i form af skråningsbeskyttelse mere og mere relevant for både lodsejere, kommuner og for staten.

Skråningsbeskyttelse er reelt set en bagstopper, der ofte kombineres med sandfodring. Beskyttelsen laves med henblik på at undgå erosion af skråningen eller klitten, som med tiden eller efter en voldsom storm kan styrte i havet. Konstruktionen etableres ved skræntens fod og opbygges af stenstørrelser tilpasset lokalitetens vandstand og bølgehøjde.

VG har leveret skråningsbeskyttelse i årtier, og har opbygget unikke kompetencer til udførsel af holdbare konstruktioner, der er tilpasset behovet på den pågældende strækning, og som falder i med den omkringliggende natur i videst muligt omfang.

SOLID ERFARING MED HAVNE OG MOLER

HAVNEANLÆG

Inden for havneanlæg er vi leveringsdygtige i alt fra mindre reparationer til etablering af helt nye, store havneanlæg. Vi er specialister i etablering af lystbådehavne og udførelse af moler af enhver størrelse og kompleksitet, og med VG er du garanteret et konstruktionsmæssigt optimalt resultat – fra kernemateriale til ydre dækværk. Vi har alt det nødvendige materiel, og en erfaren stab af medarbejdere, der er specialuddannet til netop denne type anlægsarbejde, som ofte også inkluderer etablering af bådebroer med betonarbejde og installationer til el og vand.

MOLER


Om der er tale om en lystbådehavn eller en erhvervshavn, så er VG i stand til at håndtere etablering, udvidelse eller reparation af et hvert form for moleanlæg. Opbygningen af kernemateriale, filterlag og dæksten under vand kræver ikke blot det rette materiel, men også det rette mandskab og den rette indsigt.

At kunne modtage og håndtere sten i de mængder og med leveringstider, der er nøje timet til anlægsprocessen, er afgørende for et hårdført og flot resultat. VG kan, qua vores erfaring og vores kapacitet, garantere optimale resultater til aftalt tid.

LYSTBÅDEHAVNE


VG er erfarne i at anlægge lystbådehavne. Hvad enten der er tale om nybyg, udvidelse eller reparation, så kan vi håndtere alle led i anlægsprocessen. Vi håndterer alt fra uddybning, landindvending, reparation, renovering, nyetablering, opførsel af faste broer, projektering og myndighedsbehandling. Vi påtager os fag-, hoved- og totalentrepriser og samarbejder gerne i joint ventures eller konsortier og i partneringaftaler.

I etablering af lystbådehavne kræves indgående kendskab til såvel uddybningsarbejde som blandt andet etablering af flydebroer, faste broer, fortøjningspæle, el, vand, moler og bølgeskærme. VG har mange års erfaring med anlæg af lystbådehavne, besidder specialiserede kompetencer og er bekendte med alle de udfordringer, som er forbundet med denne type anlægsarbejde.

TUNGT MATERIEL BYGGET TIL OPGAVEN

MATERIEL

Maskiner, der kan håndtere både de helt store dæksten og udlægning af de små filterlagssten og samtidig modstå vind og vejr, kræver en særdeles robust opbygning og ekstra vedligeholdelse. VG har eget værksted med et kompetent og erfarent montørteam, som har opbygget en unik viden omkring udfordringerne i at arbejde i saltvand. Vi prioriterer at vores materiel serviceres og vedligeholdes på et højt plan.